GRAVA - Resultater

Resultater

Selvom gennemsnitsfejlen for hele modelområdet er lav, så er den østlige del af modelområdet ikke tilstrækkeligt beskrevet i modellen til at kunne replikere observationerne. Det vurderes dog ikke at have en stor betydning for parameteresitmeringen grundet den lave middelfejl i resten af modelområdet. Modelresidualet i Kærby er på under 40 centimeter, hvilket er et godt resultat. Målinger af det terrænnære grundvand i Kærby viser, at dybden til grundvandet fra terræn periodevist nærmer sig 45 centimeter. Det betyder, at det kan være svært ud fra modelresultaterne at bedømme, om grundvandet når helt op til terræn eller lige under. Modellen skal derfor anvendes med forsigtighed og modelsimuleringerne skal bruges til at lave relative modelsamligninger af afværgningsløsningerne fremfor at bruge modelsimuleringerne som en eksakt sandhed.

Formålet med modellen er at simulere grundvandspejlets niveau i Kærby og bruge modellen som et screeningsværktøj til afværgeløsninger. Det er vurderet, at på trods af grundvandsmodellen ikke er i stand til at præcist kunne grundvandsspejlets niveau ift. terræn, så er modellen brugbar til at vurdere afværgeløsningernes relative effekt på grundvandsspejlets niveau.

Modelresltaterne kan ses i Løsningsscenarier, hvor man interaktivt kan udforske simuleringerne af afværgeløsningerne.

Indholdsfortegnelse