GRAVA - Modelopsætning

Grundvandsmodellering

I GRAVA-projektet er der anvendt en grundvandsmodel til at simulere grundvandsstanden i Kærby-området. Grundvandsmodellen simulerer det nuværende og fremtidige grundvandsspejl. Der eksisterer flere forskellige grundvandsmodeller, hvor dette projekt anvender modelkoden MODFLOW. MODFLOW-modelkoden findes i forskellige setups, hvor der i dette projekt anvendes MODFLOW 2005.

Formål

Formålet med grundvandsmodellen er at simulere det terrænnære grundvandsspejl i Kærby på lokal skala med særlig fokus på at simulere effekten af afværgeløsninger til at sænke grundvandsspejlet. Modellen skal kunne kvantificere betydningen af ændringer i det hydrologiske kredsløb for de nuværende forhold og under udvalgte klimascenarier. Der er i modelopsætningen sat fokus på en korrekt beskrivelse af interaktionen mellem det terrænnære grundvand og det urbane miljø. Modellen skal kunne anvendes som et screeningsværktøj til afværgeløsninger for nuværende og fremtidige forhold.

Beskrivelse af modelopbygning er inddelt forskellige dele, som er tilgængelige i listen af links nedenunder:

Oversvømmelse i Kærby.

Oversvømmelse i Kærby.