GRAVA - Modelområde

Beskrivelse af modelområdet

Modelområdet er afgrænset af Limfjorden i den nordlige retning og Hasseris Kalkø i vest og Tranders Kalkø i øst, samt forbinder den sydlige afgræsning den vestlige og østlige afgræsning over Hobrovej syd for Kærby, som illustreret på Figur 1. Modelområdets nordlige, vestlige og østlige afgrænsning følger Østerå's hydrologiske opland [1], hvorimod den sydlige afgrænsning deler Østerå's opland i to ved en målestation, der måler vandføringen i Østerå ind i Østerådalen.

Figur 1: Modelområde.

Kærby er et byområde i Østerådalen omkranset af vandløbet Østerå og grøften Vester Landsgrøft, hvor vandløb og grøfter udmunder i Limfjorden, som illustreret på Figur 1. Området i og omkring Kærby har et terrænnært grundvandsspejl, der sammen med højt vandspejl i Østerå i vintermånederne skaber problemer med indsivende vand i kældre og afløbssystemer samt våde husejergrunde. Modelområdet er meget urbant med mindre grønne arealer, hvorimod Kærby har mere grønt areal med bl.a. to fodboldbaner.

Arealfordeling Kærby Modelområde
Overfladeareal 60 ha 1700 ha
Befæstet areal 40 % 84 %
Arealfordeling.

Referencer

[1] Hydrologisk Informations- og Prognosesystem, https://dataforsyningen.dk/data/3623

Indholdsfortegnelse